GoWコアデータ整形ツール管理者によるデータ入力内容作業を手助け、インプットデータを自動で補完するプログラムです

名前,完成品,ステータス,通部攻増小,通部攻増大,戦部攻増小,戦部攻増大,蛮部攻増小,蛮部攻増大,通歩攻増小,通歩攻増大,戦歩攻増小,戦歩攻増大,蛮歩攻増小,蛮歩攻増大,通範攻増小,通範攻増大,戦範攻増小,戦範攻増大,蛮範攻増小,蛮範攻増大,通騎攻増小,通騎攻増大,戦騎攻増小,戦騎攻増大,蛮騎攻増小,蛮騎攻増大,通部防増小,通部防増大,戦部防増小,戦部防増大,蛮部防増小,蛮部防増大,通歩防増小,通歩防増大,戦歩防増小,戦歩防増大,蛮歩防増小,蛮歩防増大,通範防増小,通範防増大,戦範防増小,戦範防増大,蛮範防増小,蛮範防増大,通騎防増小,通騎防増大,戦騎防増小,戦騎防増大,蛮騎防増小,蛮騎防増大,通部ラ増小,通部ラ増大,戦部ラ増小,戦部ラ増大,蛮部ラ増小,蛮部ラ増大,通歩ラ増小,通歩ラ増大,戦歩ラ増小,戦歩ラ増大,蛮歩ラ増小,蛮歩ラ増大,通範ラ増小,通範ラ増大,戦範ラ増小,戦範ラ増大,蛮範ラ増小,蛮範ラ増大,通騎ラ増小,通騎ラ増大,戦騎ラ増小,戦騎ラ増大,蛮騎ラ増小,蛮騎ラ増大,通部攻減小,通部攻減大,戦部攻減小,戦部攻減大,蛮部攻減小,蛮部攻減大,通歩攻減小,通歩攻減大,戦歩攻減小,戦歩攻減大,蛮歩攻減小,蛮歩攻減大,通範攻減小,通範攻減大,戦範攻減小,戦範攻減大,蛮範攻減小,蛮範攻減大,通騎攻減小,通騎攻減大,戦騎攻減小,戦騎攻減大,蛮騎攻減小,蛮騎攻減大,通部防減小,通部防減大,戦部防減小,戦部防減大,蛮部防減小,蛮部防減大,通歩防減小,通歩防減大,戦歩防減小,戦歩防減大,蛮歩防減小,蛮歩防減大,通範防減小,通範防減大,戦範防減小,戦範防減大,蛮範防減小,蛮範防減大,通騎防減小,通騎防減大,戦騎防減小,戦騎防減大,蛮騎防減小,蛮騎防減大,通部ラ減小,通部ラ減大,戦部ラ減小,戦部ラ減大,蛮部ラ減小,蛮部ラ減大,通歩ラ減小,通歩ラ減大,戦歩ラ減小,戦歩ラ減大,蛮歩ラ減小,蛮歩ラ減大,通範ラ減小,通範ラ増大,戦範ラ増小,戦範ラ増大,蛮範ラ増小,蛮範ラ増大,通騎ラ増小,通騎ラ減大,戦騎ラ減小,戦騎ラ減大,蛮騎ラ減小,蛮騎ラ減大,
クロスボウのコア[武],,,,,,,0,0,0,0,0,0,79.2,95,79.2,95,79.2,95,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,83,99.6,83,99.6,83,99.6,83,99.6,83,99.6,83,99.6,83,99.6,83,99.6,83,99.6,83,99.6,83,99.6,83,99.6,99.6,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,52,62.4,52,62.4,52,62.4,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, スカラマックスのコア[武],30.6,47.1,42.14,55.68,42.14,55.68,30.6,47.1,42.14,55.68,42.14,55.68,30.6,47.1,42.14,55.68,42.14,55.68,30.6,47.1,42.14,55.68,42.14,55.68,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, スパルタ人の剣のコア[武],,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,117.02,120.9,116.11,159.49,116.11,159.49,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,42.65,65.91,72.65,95.91,72.65,95.91,42.65,65.91,72.65,95.91,72.65,95.91,42.65,65.91,72.65,95.91,72.65,95.91,42.65,65.91,72.65,95.91,72.65,95.91,95.91,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 爆竹のコア[装],,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,142.65,171.18,142.65,171.18,142.65,171.18,142.65,171.18,142.65,171.18,142.65,171.18,142.65,171.18,142.65,171.18,142.65,171.18,142.65,171.18,142.65,171.18,142.65,171.18,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,23.18,27.82,23.18,27.82,23.18,27.82,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, マンティコアの牙の棍棒のコア[武],55,66,55,66,55,66,55,66,55,66,55,66,55,66,55,66,55,66,55,66,55,66,55,66,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48,40,48, レオの剣のコア[武],,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,72,60,72,60,72,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 力のベルトのコア[装],,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45,54,45,54,45,54,50,60,50,60,50,60,50,60,50,60,50,60,50,60,50,60,50,60,50,60,50,60,50,60,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 森のすね当てのコア[脚],30,36,30,36,30,36,60,72,60,72,60,72,30,36,30,36,30,36,60,72,60,72,60,72,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32-38.4,,32-38.4,,32-38.4,,32,0,32,0,32,0,32,0,32,0,32,0,32,0,32,0,32,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 妖怪の兜のコア[頭],21,25.2,21,25.2,21,25.2,21,25.2,21,25.2,21,25.2,21,25.2,21,25.2,21,25.2,21,25.2,21,25.2,21,25.2,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,21,25.2,21,25.2,21,25.2,0,0,0,0,0,0,21,25.2,21,25.2,21,25.2,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 妖怪の鎧のコア[胴],,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25,30,25,30,25,30,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8,29,34.8, 宮廷道化師の帽子のコア[頭],,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,71,85.2,71,85.2,71,85.2,71,85.2,71,85.2,71,85.2,71,85.2,71,85.2,71,85.2,71,85.2,71,85.2,71,85.2,,,,,,,21,25.2,21,25.2,21,25.2,21,25.2,21,25.2,21,25.2,21,25.2,21,25.2,21,25.2,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 宮廷道化師の靴のコア[脚],,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,70,84,70,84,70,84,70,84,70,84,70,84,70,84,70,84,70,84,70,84,70,84,70,84,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,22.5,27,22.5,27,22.5,27,22.5,27,22.5,27,22.5,27,22.5,27,22.5,27,22.5,27, ダイアメイルのコア[胴],,,,,,,50,60,50,60,50,60,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,60,72,60,72,60,72,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,50,60,50,60,50,60,0,0,0,0,0,0, ダイアシールドのコア[装],,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,42,50.4,42,50.4,42,50.4,42,50.4,42,50.4,42,50.4,42,50.4,42,50.4,42,50.4,42,50.4,42,50.4,42,50.4,125,150,125,150,125,150,125,150,125,150,125,150,125,150,125,150,125,150,125,150,125,150,125,150,150,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, ヒドラの唾液,8,9.6,8,9.6,8,9.6,8,9.6,8,9.6,8,9.6,8,9.6,8,9.6,8,9.6,8,9.6,8,9.6,8,9.6,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,30,36,30,36,30,36,30,36,30,36,30,36,30,36,30,36,30,36, オパールの宝珠,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,10,12,10,12,10,12,10,12,10,12,10,12,10,12,10,12,10,12,10,12,10,12,10,12,12,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 編みこみの柄,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25,30,25,30,25,30,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.08,14.5,12.08,14.5,12.08,14.5,12.08,14.5,12.08,14.5,12.08,14.5,12.08,14.5,12.08,14.5,12.08,14.5,12.08,14.5,12.08,14.5,12.08,14.5,14.5,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 埃まみれの大著,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,28,33.6,28,33.6,28,33.6,0,0,0,0,0,0,28,33.6,28,33.6,28,33.6,33.6,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 獣の骨,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,30,36,30,36,30,36,30,36,30,36,30,36,30,36,30,36,30,36,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, トーラスのたてがみ,,,,,,,20,24,20,24,20,24,0,0,0,0,0,0,20,24,20,24,20,24,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 黄金の宝珠,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,30,36,30,36,30,36,0,0,0,0,0,0,30,36,30,36,30,36,36,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 精霊の残り火,,,,,,,30,36,30,36,30,36,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30,36,30,36,30,36,30,36,30,36,30,36,30,36,30,36,30,36,30,36,30,36,30,36,36,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 裁定者の王冠のコア[頭],,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,83.3,100,83.3,100,83.3,100,166.7,200,166.7,200,166.7,200,166.7,200,166.7,200,166.7,200,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,41.7,50,41.7,50,41.7,50,20.8,25,20.8,25,20.8,25,20.8,25,20.8,25,20.8,25,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 裁定者の殻体のコア[胴],,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,125,150,125,150,125,150,41.7,50,41.7,50,41.7,50,83.3,100,83.3,100,83.3,100,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,20.8,25,20.8,25,20.8,25,41.7,50,41.7,50,41.7,50,20.8,25,20.8,25,20.8,25,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 裁定者の抵抗のコア[脚],,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,83.3,100,83.3,100,83.3,100,83.3,100,83.3,100,83.3,100,41.7,50,41.7,50,41.7,50,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,20.8,25,20.8,25,20.8,25,20.8,25,20.8,25,20.8,25,41.7,50,41.7,50,41.7,50,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 裁定者のクレイモアのコア[武],83.3,100,83.3,100,83.3,100,83.3,100,83.3,100,83.3,100,83.3,100,83.3,100,83.3,100,83.3,100,83.3,100,83.3,100,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,37.5,45,37.5,45,37.5,45,37.5,45,37.5,45,37.5,45,37.5,45,37.5,45,37.5,45,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 裁定者の秤のコア[装],41.7,50,41.7,50,41.7,50,41.7,50,41.7,50,41.7,50,41.7,50,41.7,50,41.7,50,41.7,50,41.7,50,41.7,50,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20.8,25,20.8,25,20.8,25,45.8,55,45.8,55,45.8,55,45.8,55,45.8,55,45.8,55,45.8,55,45.8,55,45.8,55,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 正義のエッセンス,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,41.7,50,41.7,50,41.7,50,50,60,50,60,50,60,33.3,40,33.3,40,33.3,40,,,,,,,4.2,5,4.2,5,4.2,5,4.2,5,4.2,5,4.2,5,8.3,10,8.3,10,8.3,10,10,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 国法,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,37.5,45,37.5,45,37.5,45,37.5,45,37.5,45,37.5,45,37.5,45,37.5,45,37.5,45,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 万物の鍵,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, オブシディアンプレート,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,41.7,50,41.7,50,41.7,50,33.3,40,33.3,40,33.3,40,50,60,50,60,50,60,,,,,,,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,4.2,5,4.2,5,4.2,5,5,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 目隠しの布,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,41.7,50,41.7,50,41.7,50,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,41.7,50,41.7,50,41.7,50,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 評決の巻物,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,41.7,50,41.7,50,41.7,50,41.7,50,41.7,50,41.7,50,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 青銅の鎖,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,4.2,5,4.2,5,4.2,5,4.2,5,4.2,5,4.2,5,4.2,5,4.2,5,4.2,5,5,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 厳格なる命令,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,41.7,50,41.7,50,41.7,50,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 銅の鋲,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20.8,25,20.8,25,20.8,25,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 禁制品の容器,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,0,0,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 正義のメダリオン,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,20.8,25,20.8,25,20.8,25,20.8,25,20.8,25,20.8,25,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 鉄の手錠,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.3,10,8.3,10,8.3,10,29.1,35,29.1,35,29.1,35,29.1,35,29.1,35,29.1,35,8.3,10,8.3,10,8.3,10,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 歪んだ角のコア[頭],,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,54.2,65,54.2,65,54.2,65,65,37.5,45,37.5,45,37.5,45,58.3,70,58.3,70,58.3,70,58.3,70,58.3,70,58.3,70,58.3,70,58.3,70,58.3,70,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 歪んだ胸当てのコア[胴],8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20.83,25,20.83,25,20.83,25,25,83.3,100,83.3,100,83.3,100,104.13,125,104.13,125,104.13,125,104.13,125,104.13,125,104.13,125,104.13,125,104.13,125,104.13,125,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 歪んだひづめのコア[脚],8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,70.83,85,70.83,85,70.83,85,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30,33.33,30,33.33,30,33.33,33.33,50,60,50,60,50,60,50,60,50,60,50,60,50,60,50,60,50,60,50,60,50,60,50,60,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 歪んだ短剣のコア[武],58.33,70,58.33,70,58.33,70,58.33,70,58.33,70,58.33,70,58.33,70,58.33,70,58.33,70,120.83,145,120.83,145,120.83,145,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,20.83,25,20.83,25,20.83,25,20.83,25,20.83,25,20.83,25,20.83,25,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 歪んだ水差しのコア[装],12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,45.8,55,45.8,55,45.8,55,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,33.3,40,33.3,40,33.3,40,40,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20,16.7,20, 神聖なるエキス,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16.67,20,16.67,20,16.67,20,20,29.2,35,29.2,35,29.2,35,29.2,35,29.2,35,29.2,35,29.2,35,29.2,35,29.2,35,29.2,35,29.2,35,29.2,35,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 頑丈な蔓,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,37.5,45,37.5,45,37.5,45,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 清らかなブレンド,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 収穫のエキス,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,33.3,40,33.3,40,33.3,40,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10,8.3,10, 金色の角,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.5,15,12.5,15,12.5,15,15,,,,,,,33.33,40,33.33,40,33.33,40,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 王族の蓄え,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20.83,25,20.83,25,20.83,25,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.5,15,12.5,15,12.5,15,15,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.5,15,12.5,15,12.5,15,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, トゲの茎,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25,30,25,30,25,30,37.5,45,37.5,45,37.5,45,37.5,45,37.5,45,37.5,45,37.5,45,37.5,45,37.5,45,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, トゲの実,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20.83,25,20.83,25,20.83,25,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,12.5,15,12.5,15,12.5,15,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15, すり鉢とすりこぎ,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29.17,35,29.17,35,29.17,35,35,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 庭の蜜,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16.67,20,16.67,20,16.67,20,33.34,40,33.34,40,33.34,40,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,12.5,15,,,12.5,15,12.5,15,0,0,12.5,15,12.5,15,0,0,12.5,15,12.5,15,0,0,12.5,15,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, サテュロスの刃,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,29.17,35,29.17,35,29.17,35,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 炎のスピリット,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.5,15,12.5,15,12.5,15,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,16.67,20,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10,8.33,10, 探求者のグレートヘルムのコア[頭],,,,,,,170,204,170,204,170,204,0,0,0,0,0,0,172,206.4,172,206.4,172,206.4,,,,,,,35,42,35,42,35,42,0,0,0,0,0,0,32,38.4,32,38.4,32,38.4,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23,27.6,23,27.6,23,27.6,23,27.6,23,27.6,23,27.6,23,27.6,23,27.6,23,27.6,23,27.6,23,27.6,23,27.6,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 探求者のアーマーのコア[胴],,,,,,,37.5,45,37.5,45,37.5,45,0,0,0,0,0,0,31,37.2,31,37.2,31,37.2,,,,,,,33,39.6,33,39.6,33,39.6,0,0,0,0,0,0,37,44.4,37,44.4,37,44.4,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30, 探索者のグリーブスのコア[脚],,,,,,,70,84,70,84,70,84,0,0,0,0,0,0,63,75.6,63,75.6,63,75.6,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,32,38.4,32,38.4,32,38.4,0,0,0,0,0,0,27.5,33,27.5,33,27.5,33,33,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4, 探求者の刃のコア[武],,,,,,,60,72,60,72,60,72,0,0,0,0,0,0,62,74.4,62,74.4,62,74.4,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,55,66,55,66,55,66,0,0,0,0,0,0,59,70.8,59,70.8,59,70.8,70.8,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22,26.4,22,26.4,22,26.4,22,26.4,22,26.4,22,26.4,22,26.4,22,26.4,22,26.4,22,26.4,22,26.4,22,26.4, 探求者の守りのコア[装],,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,37.5,45,37.5,45,37.5,45,,,,,,,79,94.8,79,94.8,79,94.8,0,0,0,0,0,0,81,97.2,81,97.2,81,97.2,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,9.6,8,9.6,8,9.6,8,9.6,8,9.6,8,9.6,8,9.6,8,9.6,8,9.6,8,9.6,8,9.6,8,9.6,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, オオカミの牙,12.5,15,12.5,15,12.5,15,37.5,45,37.5,45,37.5,45,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,12.5,15,15,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, カラスの眼,19,22.8,19,22.8,19,22.8,19,22.8,19,22.8,19,22.8,19,22.8,19,22.8,19,22.8,19,22.8,19,22.8,19,22.8,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, スレイプニルの蹄鉄,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,29,34.8,29,34.8,29,34.8,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, バルキリーの翼,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27,32.4,27,32.4,27,32.4,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,24,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, バルキリーの召喚,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21,25.2,21,25.2,21,25.2,0,25.2,21,25.2,21,25.2,0,25.2,21,25.2,21,25.2,0,25.2,21,25.2,21,25.2,25.2,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21,25,,,,,21,25,0,0,0,0,21,25,0,0,0,0,21,25,0,0,0,0, 宇宙のエーテル,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17,20.4,17,20.4,17,20.4,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 永遠の知恵,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,18,15,18,15,18,15,18,15,18,15,18,15,18,15,18,15,18,15,18,15,18,15,18,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4, アスガルドのインゴット,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,25,30,16.5,19.8,16.5,19.8,16.5,19.8,16.5,19.8,16.5,19.8,16.5,19.8,16.5,19.8,16.5,19.8,16.5,19.8,16.5,19.8,16.5,19.8,16.5,19.8,19.8,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, ヴァルハラの祝福,,,,,,,25,30,25,30,25,30,0,0,0,0,0,0,25,30,25,30,25,30,15,18,15,18,15,18,15,18,15,18,15,18,15,18,15,18,15,18,15,18,15,18,15,18,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 氷の接吻の刃,,,,,,,25,30,25,30,25,30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,18,21.6,18,21.6,18,21.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24, ラグナロクのささやき,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,17,20.4,17,20.4,17,20.4,0,0,0,0,0,0,17,20.4,17,20.4,17,20.4,,,,,,,20,24,20,24,20,24,0,0,0,0,0,0,20,24,20,24,20,24,24,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,17,20.4,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 氷のかけら,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,20,24,18,21.6,18,21.6,18,21.6,18,21.6,18,21.6,18,21.6,18,21.6,18,21.6,18,21.6,18,21.6,18,21.6,18,21.6,21.6,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, データ件数:73 件

【1】/ 【2】/ 【3】/
書き込みが完了しました。


【1】/ 【2】/ 【3】/